Bijzondere Algemene Voorwaarden Soforo bv

Algemene voorwaarden Soforo bv ( versie 01/01/2024)
Er wordt verondersteld dat de klant kennis heeŌ van, en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Indien er bijzondere voorwaarden worden overeengekomen zijn deze, ter aanvulling, van toepassing.

Van toepassing voor alle klanten, reizigers en personen die reisorganisatie Soforo bv gebruiken.

1.De algemene voorwaarden, zijn van toepassing op het Individueel en groeps aanbod van reizen die Soforo bv aanbiedt aan haar klanten. Door het reserveren van een service/reis gaat de klant een contract aan met Soforo bv.

2.Reservaties voor reizen en aanvragen van offerten gebeuren uitsluitend per e-mail of via het invulformulier op de website : www.soforo.be Slechts mits onze expliciete instemming kan een aanvraag telefonisch gebeuren op het nummer : +32 475 28 92 23. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele misverstanden.

3.Soforo bv behoud zich het recht om elke reservatieaanvraag te weigeren.

4.Bij de reservatie dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op de aangevraagde reis/offerte : naam, volledig adres, telefoonnummer, aantal personen, aantal en grootte van eventuele speciale bagagestukken, bestemming en data van de reis, gegevens reis-
/bijstandsverzekering van de klant, naam en telefoonnummer van contact persoon bij noodgevallen. Het advies terzake van onzentwege is louter informatief en niet bindend.

5.Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in art. 4, kan Soforo bv niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele extra kosten die gepaard gaan met deze foutieve of ontbrekende gegevens.

6. Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van Soforo bv zijn bevoegd in geval van een geschil . De uitbatingszetel van Soforo bv bevindt zich in Heverlee – Leuven.

7.Promotie Onze brochures, websites, folders, sociale media enz. werden te goeder trouw opgemaakt op basis van de gegevens die op het ogenblik van de publicatie beschikbaar waren. Eventuele fouten of wijzigingen zullen u in de vorm van errata of wijzigingsberichten worden
meegedeeld. 

In sommige omstandigheden kan Soforo bv genoodzaakt zijn een bepaalde reis tijdelijk of definitief te schrappen of te wijzigen, waarbij zij wel ter beschikking blijft om de (kandidaat-)reiziger een alternatief aan te bieden.

8. Informatie vanwege de reiziger

1. Verplichtingen m.b.t. documenten
Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Zijn identiteitspapieren en reispas dienen geldig te zijn tot minimaal 6 maanden na de datum van terugkeer, tenzij anders vermeld bij de informatie per bestemming. De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van de informatie voor elke bestemming, hij kan deze inlichtingen bekomen bij het consulaat van het betrokken land of op www.diplomatie.belgium.be . Reizigers van niet-Belgische nationaliteit zijn verplicht hun nationaliteit spontaan aan te geven aan
Soforo bv en dienen informatie in te winnen bij het consulaat van het land van bestemming. Soforo bv zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent eender welk probleem zou kunnen ontstaan. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit, met foto. Minderjarigen kunnen niet worden opgenomen in de reispas van hun ouders en moeten over een eigen reispas beschikken. Soforo bv benadrukt dat de reizigers de verplichting hebben zich grondig te informeren m.b.t. de specifieke toepasselijke regelgeving omtrent minderjarigen. Indien een reiziger bij de afreis niet de nodige documenten kan voorleggen, zal hij de daaruit voortvloeiende kosten niet op Soforo bv kunnen verhalen.

2. Verplichtingen m.b.t. mededeling van informatie
Op het ogenblik van de reservering, heeft de reiziger de verplichting om elk element dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen (nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes…), te melden aan Soforo bv. Indien bepaalde dergelijke elementen zich zouden voordoen nà reservering, heeft de reiziger de verplichting deze onmiddellijk te melden. Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van de niet-naleving van deze verplichting, vallen
ten laste van de reiziger, onverminderd het recht van Soforo bv om de door haar geleden schade terug te vorderen. Indien de reiziger een speciale voorkeur heeft (bijvoorbeeld naast elkaar gelegen kamers, een
bepaald kamernummer, een specifieke ligging) zullen wij deze overmaken aan de betrokken dienstverlener. Er kan echter geen garantie worden gegeven m.b.t. de realisatie van de speciale voorkeur.

9.De Prijs

1.Prijsbepaling
De overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de hieronder vermelde mogelijkheid tot prijsherziening. In geval van een kennelijke materiële vergissing kan de prijs na de boeking en/of de bevestiging worden gecorrigeerd. In dergelijke gevallen heeft de reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren. De prijs die bij de berekening door Soforo bv of via onze website wordt doorgegeven, geldt enkel indien er op dat ogenblik effectief wordt gereserveerd. Het reisprogramma, de prijzen en de speciale aanbiedingen gelden tot uitputting van de capaciteiten. Het tijdstip van uitputting gebeurt
onafhankelijk van onze wil, maar wij blijven steeds ter beschikking om u een alternatief aan te bieden.

2. Inbegrepen in uw boeking
In de prijs van uw boeking zijn volgende elementen inbegrepen:
 * het verblijf in de accommodatie, alsook de eventuele geboekte maaltijden;
 *  BTW voor de EU-landen;
 * uw bijdrage in de verplichte verzekerings- en veiligheidstoeslagen;

3. Niet inbegrepen
De volgende elementen zijn niet in de prijs inbegrepen (niet limitatief): kosten voor reispas, visum, inenting of andere formaliteiten, annuleringsverzekeringen en andere aanvullende verzekeringen,
bijkomende kosten voor speciaal hulpbetoon, niet-inbegrepen dranken, facultatieve uitstappen, niet-verplichte fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer heen en terug naar de luchthaven of opstapplaats van vertrek voor busreizen, ook vliegtickets zijn niet inbegrepen tenzij anders
vermeld, de eventuele dossierkosten die door Soforo bv apart kunnen worden aangerekend. Gelet o.a. op plaatselijke reglementering en gebruiken, zijn bepaalde kosten ter plaatse te betalen (vermeld in de hoteltekst). Meestal is ter plaatse ook een lokale toeristenbelasting verschuldigd aan de plaatselijke overheid die eveneens het bedrag ervan begroot, en dat soms na de publicatie nog kleine wijzigingen ondergaat.

4. Prijsherziening
Conform de artikelen 19 t.e.m. 23 van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 kan de prijs van de boeking worden herzien. Eventuele wijzigingen kunnen zowel tot een verhoging als tot een verlaging van
de prijs aanleiding geven.

4.1. Belastingen
De prijzen in onze brochure zijn berekend op basis van alle belastingen en vergoedingen geheven door derden die gekend waren op datum publicatie. Alle belastingen en vergoedingen geheven door derden die na deze datum zouden worden ingevoerd of gewijzigd, zullen netto worden
aangerekend, tenzij deze ter plaatse dienen te worden betaald (bv. ter plaatse te betalen toeristenbelasting).

4.2. Brandstof autocar
Reizen met autocars kunnen eveneens aanleiding geven tot een prijsherziening omwille van wijzigingen aan de prijzen van brandstof en taksen/heffingen. Dergelijke wijzigingen reizen met autocars die zich voordoen na de afsluiting van de overeenkomst, zullen netto aan de reiziger worden aangerekend.

10. Betaling van de reissom

1.Boekingen op meer dan 31 dagen vóór afreis
Bij de boeking betaalt de reiziger een voorschot van 30% per deelnemer. Dat minimum mag het totale bedrag van de reissom niet overschrijden. Eventuele administratiekosten en verzekeringen moeten volledig bij de boeking worden betaald. Het saldo dient uiterlijk 6 weken vóór afreis te worden betaald.

2.Boekingen op minder dan 6 weken vóór afreis
Indien de reiziger minder dan 31 dagen vóór afreis boekt, dient de gehele reissom (inclusief eventuele administratiekosten en verzekeringen) onmiddellijk te worden betaald.
3.Laatijdige betaling
Elke laattijdige betaling geeft Soforo bv van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op:
* een conventionele intrest van 10% per jaar op het nog verschuldigd bedrag vanaf de
vervaldatum;
* een forfaitaire administratiekost van 10% van de totale reissom, met een minimum van 75,00 EUR.
Ingeval van wanbetaling heeft Soforo bv het recht om de reis zonder voorafgaande ingebrekestelling te annuleren en annuleringskosten aan te rekenen, onverminderd haar recht om voormelde intresten en administratiekosten te vorderen. Eventuele door de reiziger betaalde
voorschotten zullen hierbij worden verrekend. De reiziger aanvaardt deze mogelijkheid tot annulering en erkent dat hij geen enkele vordering lastens Soforo bv kan instellen ten gevolge van een dergelijke annulering. Indien Soforo bv een aanmaning uitstuurt wegens wanbetaling van de
reiziger, kan hiervoor een bijkomende administratiekost van 15,00 EUR worden aangerekend.
Het niet (tijdig) betalen van de volledige reissom wordt steeds van rechtswege beschouwd als een verbreking door de reiziger. Hierbij zal de verbrekingsvergoeding zoals in geval van een no-show van toepassing zijn en dit zonder toepassing van de verminderde verbrekingsvergoeding of wijzigingskost zoals hierna in artikel 12b.

11. Overdraagbaarheid van de boeking

De vergoeding in geval van overdracht van de boeking wordt bepaald overeenkomstig artikel 19 Andere wijzigingen door de reiziger.

12. Andere wijzigingen door de reiziger

1. Wijzigingen voor afreis
Wijzigingen aan een boeking zijn mogelijk mits betaling van wijzigingskosten en de eventuele prijsaanpassing. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde kortingen komen te vervallen indien niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. De wijzigingskosten zijn afhankelijk van de geboekte dienst(en) en van het tijdstip van de wijziging. Deze zijn ook van toepassing indien de wijziging te wijten is aan toeval of overmacht.
a) kleine wijziging
Voor een kleine wijziging worden volgende kosten aangerekend:
1. tot 30 dagen voor aanvang van de pakketreis: 15,00 EUR per persoon;
2. minder dan 30 dagen voor aanvang van de pakketreis: 25,00 EUR per persoon.
Onder kleine wijziging wordt verstaan:
– wijziging van de naam, leeftijd, taal van de reisdocumenten, kamertype, verblijfsformule en geboekt regime;
– verhoging van de bezetting van een geboekt kamer binnen de maximaal toegestane bezetting;
– het bijboeken van een extra dienst zoals bijvoorbeeld een babybed, garage, televisietoestel,
excursies…;
– het toevoegen van speciale wensen zoals bijvoorbeeld naast elkaar gelegen kamers, een bepaald kamernummer, een specifieke ligging…
b) belangrijke wijziging
Bij wijziging van de verblijfsaccommodatie, de vertrekdatum en/of terugkeerdatum, gelden de normale annuleringsvoorwaarden Opzegging door de reiziger.
2. Wijzigingen tijdens de reis
Wijzigingen van de terugreisdatum ter plaatse zijn in principe niet meer mogelijk. De reiziger die toch zijn reis wijzigt of vroegtijdig onderbreekt, heeft geen recht op terugbetaling van de niet- genoten diensten. Alle extra kosten (o.m. transport, administratie, enz.) zijn ten laste van de
reiziger.

13. Wijziging door de organisator voor de afreis

Soforo bv behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de overeenkomst te wijzigen conform de bepalingen van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

14. Opzegging door de organisator voor afreis

Onverminderd een eventueel minimum aantal deelnemers voor de reis in kwestie, geldt steeds een minimumbezetting van 60%. Indien deze minimumbezetting niet wordt behaald, kan de boeking worden geannuleerd.

15. Opzegging door de reiziger

Verbrekingen moeten steeds schriftelijk en aangetekend gebeuren of persoonlijk door de reiziger op wiens naam de boeking staat in ons kantoor waar hij een annuleringsbrief dient te ondertekenen.
De verbrekingsvergoeding is afhankelijk van de geboekte dienst(en) en van het tijdstip van de annulering. Procentuele verbrekingsvergoedingen worden berekend op basis van de totale reissom (exclusief extra’s en verzekeringspremies).
De gestandaardiseerde verbrekingsvergoeding is als volgt bepaald:
1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
2. Bijv.: tot 60 dagen voor de afreis: 15 % van de reissom met een minimum van 50 € per persoon; van 60 dagen tot 6 weken voor de afreis: 25 % van de reissom met een minimum van 100 € per persoon; van 6 weken voor de afreis: 100 % van de reissom.
3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Bijv.: tot 6 weken voor vertrek: 15 € p.p. minder dan 6 weken voor vertrek: 25 € p. p.
Opmerking: indien de hotelier of verhuurder hogere kosten aanrekent dan beschreven, dan zullen deze hogere kosten in rekening worden gebracht.
De dossier- & eerdere wijzigingskosten worden steeds 100% in rekening gebracht.

16 Aansprakelijkheid van de reisorganisator en de doorverkoper

Sommige excursies, sportactiviteiten, toeristische manifestaties, enz. kunnen ter plaatse worden geboekt bij ondernemingen die niet aan Soforo bv verbonden zijn. Dergelijke activiteiten die niet behoren tot het oorspronkelijke reispakket, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Soforo bv. Klachten m.b.t. deze activiteiten dienen ter plaatse te worden geformuleerd. Soforo bv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of hinder veroorzaakt door
de daden van derden.
In de gevallen bedoeld in artikel 51, § 3 van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 wordt de aansprakelijkheid
van Soforo bv beperkt tot driemaal de totale reissom.
Sommige van de activiteiten waaraan je tijdens je vakantie wenst deel te nemen, kunnen in zekere mate een persoonlijk risico inhouden. De natuur kan soms onvoorspelbaar zijn. Denk er dus aan dat veel attracties (bv. waterglijbanen) of activiteiten (bv. watersporten, sleeën, rodelen of sneeuwscooter) risico’s op lichamelijke letsels inhouden. Bij het uitoefenen van dergelijke activiteiten aanvaard je de aansprakelijkheid voor deze risico’s en de verantwoordelijkheid voor je
eigen daden. Aangezien wij of onze leveranciers je als onderdeel van de reservatie instructies en waarschuwingen meegeven alsook de na te leven veiligheidsinformatie en tips die deze risico’s kunnen inperken, gaan wij er bij je boeking van uit dat je de mogelijke risico’s beseft en aanvaardt.
Indien jij of een reisgenoot zich tijdens het verblijf onwennig of onvoldoende voorbereid voelt om deel te nemen aan een activiteit of ermee door te gaan, moet je dit onmiddellijk meedelen aan een instructeur. Je bent niet verplicht om deel te nemen aan activiteiten die behoren tot je geboekte vakantie of om deze activiteiten te voltooien. Sluit een reisverzekering af die je geplande activiteiten dekt.

17. Klachtenregeling

1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
De reiziger dient elke tekortkoming zonder onnodige vertraging ter plaatse te melden aan de dienstverlener (bv. hotelier) en aan het kantoor van Soforo bv (+32(0)475/28.92.23). Tijdens de Kantooruren (van maandag t.e.m. zaterdag van 09.00u – 12.00u & 14.00u – 18.00u) kan u onmiddellijk terecht bij een van de medewerkers, buiten de openingsuren krijgt u het noodnummer door waar u, altijd en onmiddellijk iemand kan bereiken om uw probleem of klacht te verhelpen.
Mocht de tekortkoming tijdens de reis niet naar wens worden opgelost, kan de reiziger via info@soforo.be een klacht formuleren.
Een tijdige melding van een tekortkoming zal in elk geval de genotsderving beperken, terwijl een laattijdige melding een invloed zal hebben op de grootte van een eventuele vergoeding.
Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van Soforo bv zijn bevoegd in geval van een geschil . De uitbatingszetel van Soforo bv bevindt zich in Heverlee – Leuven.

18.Uitsluiting van deelname

Ten aanzien van een klant die zich misdraagt bij vertrek, op de autocar of in het hotel: zoals lawaai, vernieling, diefstal, andere hotelgasten lastig vallen… behoudt Soforo bv zich het recht voor om de (verdere) toegang tot de reis te weigeren. Wie uit het hotel wordt gezet krijgt geen terugbetaling voor de nachten en terugreis die hij of zij niet genoten heeft! De kosten voor een ander hotel en heen- of retour zijn ten laste van de klant.

19.Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

20.Bagage

Elke klant heeft recht om één standaard reiskoffer mee te nemen. Een standaard reiskoffer heeft de afmeting 80 cm x 60 cm en een gewicht van maximaal 20 kg. Wie meer meeneemt betaalt hiervoor een supplement. De chauffeur zal dit controleren zowel tijdens de heen- als terugreis via een beveiligde label. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of welke beschadiging dan ook aan de bagage. Verlies, diefstal of beschadiging valt volledig ten laste van de reiziger. Wij raden aan om in voorkomend geval een aanvullende reisverzekering af te sluiten voor de bagage. Bij een reis waarbij fietsvervoer voorzien wordt door Soforo bv zijn nog wijzelf als organisator, nog de maatschappij die het vervoer uitvoert verantwoordelijk voor eventuele schade aan de fietsen of
diefstal tijdens het transport.


21.Stoelindeling


Bij reservatie kan u geen zitplaatsen Kiezen. Wij vermelden hier dat alle plaatsen hetzelfde comfort bieden. De u toegewezen plaats bij vertrek blijft voor u voorbehouden voor zowel de heen- als terugreis.


22.Vroegboekkorting is enkel geldig op de basisprijs.

Vroegboekkorting is niet geldig op promoties.
Op promoties is geen enkele korting geldig dan korting voor alleenreizende en kinderen.
U kan een bijzondere wens doorgeven van uw voorkeur. Het hotel probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden maar dit is echter nooit een garantie.
Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.


23. Verzekeringsinstantie insolventie Soforo bv
Soforo bv is aangesloten bij Garantiefonds Reizen, Kalkhoven 5 (b.0202) te 1820 Steenokkerzeel te bereiekn op het nummer +32 (0)2/240.68.00 of info@gfg.be. 

Ons aansluingsnummer/polisnummer is 24 02.1643.00/9283.
Je kan ons ook terug vinden als partner op hun website www.gfg.be
Aanbod onder voorbehoud van bevestiging

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.