Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

  1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
  2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
  3. De totale prijs van de reisdienst
  4. Betalingsmodaliteiten
  5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
  6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
  7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar
    contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.
4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: KlachtenregelingDe organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interneklachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure6.26.3Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdigeHet eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomstWordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partijDe reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissieweigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 2.500 euroReizen.vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn 7.5

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

01/01/2024

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.